Novice
Poziv za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi LITOSTROJ POWER d.o.o.
20.09.2013

Uprava družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper, Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper – Capodistria objavlja naslednji       

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za nakup poslovnega deleža v družbi LITOSTROJ POWER d.o.o.

Prodajalec:
CIMOS d.d.  Avtomobilska industrija, Koper, Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper – Capodistria.

Predmet prodaje:
Predmet prodaje je 100% poslovni delež prodajalca v družbi LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o., Litostrojska cesta 50, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju imenovan: poslovni delež).

Podrobnejše informacije o družbi so dostopne na spletni strani družbe: www.litostrojpower.eu. Interesenti lahko pri finančnem svetovalcu (kot je naveden v nadaljevanju) pridobijo tudi kratko predstavitev družbe (»Teaser«).

Postopek prodaje:
Postopek prodaje poslovnega deleža poteka v dveh fazah:
V prvi fazi ponudniki oddajo nezavezujoče ponudbe za nakup poslovnega deleža.

Nezavezujoče ponudbe morajo vsebovati predvsem naslednje bistvene elemente:
a)      Ceno za nakup poslovnega deleža
b)      Rok in način plačila kupnine
c)       Predstavitev vizije nadaljnjega razvoja družbe Litostroj Power d.o.o.;
d)      Izjavo, da ponudnik ponudbo podaja v svojem imenu in za svoj račun.

 K nezavezujočim ponudbam so ponudniki dolžni priložiti:
a)      izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra za ponudnika, ki ni starejši od 30 dni s priloženim slovenskim prevodom, če je izpis sestavljen v tujem jeziku,
b)      Podatke o poslovnem in finančnem položaju ponudnika, predvsem pa:
-          za pravne osebe: zadnji dve letni poročili z vključeno bilanco stanja in izkazom poslovnega izida ter druga dokazila o finančni sposobnosti ponudnika za izpolnitev obveznosti iz ponudbe;
-          za fizične osebe: dokazila o finančni sposobnosti ponudnika za izpolnitev obveznosti iz ponudbe.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je 21. oktober 2013 do 12.00 ure po lokalnem času. Za pravočasne se bodo štele zgolj nezavezujoče ponudbe, ki prispejo na sedež prodajalca CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper, Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper – Capodistria najkasneje do 21.10.2013 do 12.00 ure po lokalnem času v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za LITOSTROJ POWER d.o.o.  – ne odpiraj«.

Za pripravo nezavezujočih ponudb lahko ponudniki po podpisu pogodbe o varovanju tajnosti podatkov prevzamejo pri finančnem svetovalcu informacijski memorandum družbe. V ta namen dostavijo finančnemu svetovalcu pisni zahtevek za prevzem informacijskega memoranduma z navedbo firme, sedeža in kontaktnih podatkov ponudnika, imena zastopnika ali pooblaščenca ponudnika za podpis pogodbe o varovanju tajnosti podatkov ter priložijo izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra.

Po prejemu in obravnavi nezavezujočih ponudb bo komisija za vodenje postopka prodaje poslovnega deleža (v nadaljevanju imenovana: komisija) povabila izbrane ponudnike k sodelovanju v drugi fazi prodaje.

V drugi fazi prodaje bodo izbrani ponudniki pozvani k oddaji zavezujočih ponudb. V ta namen bodo ponudniki prejeli navodila za pripravo zavezujočih ponudb in obvestilo o nadaljnjem postopku prodaje.

Pred oddajo zavezujočih ponudb bo izbranim ponudnikom omogočen skrbni pregled v podatkovni sobi družbe.

Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe.

Komisija si pridržuje pravico, da na podlagi tega poziva ne izbere kateregakoli oziroma nobenega od ponudnikov za nadaljnji postopek ali nadaljnjo fazo prodaje.

Komisija lahko v katerikoli fazi postopka oziroma kadarkoli brez vsake odškodninske odgovornosti spremeni ali ustavi postopek prodaje poslovnega deleža ter o tem obvesti vse zainteresirane ponudnike.

Komisija lahko posamezne ponudnike pozove, da svoje ponudbe še dopolnijo oziroma izboljšajo ali predložijo dodatne informacije. Komisija lahko s posameznimi ponudniki izvede pogajanja.

Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

Finančni svetovalec:
Finančni svetovalec pri prodaji poslovnega deleža je družba KF Finance d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: finančni svetovalec).

Dodatne informacije:
Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o postopku prodaje, prevzemu kratke predstavitve družbe (»Teaser«) ter informacijskega memoranduma pri finančnem svetovalcu KF Finance d.o.o., ki ga kontaktirajo na tel.: +386 40 805 804, e-mail: info@kf-finance.si, kontaktna oseba: Uroš Srabotič.

CIMOS d.d.


Poziv_za_zbiranje_ponudb_LP.pdf (65 kb)
 
 
 
20.12.2017  Lepe praznike in srečno novo leto 2018
06.10.2017  Hydro 2017 - Shaping the Future of Hydropower
11.03.2017  Mednarodna konferenca in razstava Water Storage and...
22.11.2016  Opremljamo iransko hidroelektrarno Khoda Afarin
08.07.2016  Litostroj Power že opremlja hidroelektrarno Brežice
06.07.2016  Novo naročilo za črpalke iz Egipta – New El Marashda...
11.03.2016  Novi kupec na Finskem
25.02.2016  Obnova HE Kamburu v Keniji
26.01.2016  Zaključena prenova agregata A za HE Dubrovnik
20.10.2015  Mednarodna konferenca in razstava Hydro 2015 - Bordeaux...
22.09.2015  Zaključena prenova HE Weinzödl v Avstriji
15.06.2015  Turn-key projekt obnove dveh 300 tonskih mostnih dvigal...
08.05.2015  V konzorciju z romunskim partnerjem Romelectro Litostroj...
26.02.2015  Slovensko znanje in delo preko Nizozemske tokrat v novo...
25.02.2015  Podpisana pogodba za HE Tainionkoski na Finskem
09.02.2015  Zaključena dela na HE Hallforsen na Švedskem
19.12.2014  Vesel božič in srečno novo leto 2015!
07.10.2014  Mednarodna konferenca in razstava Hydro 2014
25.09.2014  Predstavitev kompaktnega modela hidroelektrarne z...
18.07.2014  HydroVision International 2014
13.05.2014  Skupina Litostroj Power je dobila novega lastnika
19.03.2014  Obnovljen drugi agregat na HE Moforsen 3, Švedska
10.02.2014  Zaključeno testiranje agregata na HE Väsa na Švedskem
17.12.2013  Podpis pogodbe za dobavo energetske opreme za HE Brežice
21.10.2013  Obvestilo družbe CIMOS d.d. o podaljšanju roka za...
19.08.2013  Novi projekti v Kanadi in Gvatemali
18.06.2013  Obisk g. Gašpar Gašpar Mišiča, državnega sekretarja...
27.05.2013  HYDROVISION INDIA 2013, MUMBAI 6 – 8 maj, 2013
15.05.2013  Prva pogodba z norveškim kupcem Skien Kraftproduskjon AS...
 
European reliability. Worldwide flexibility.
Litostrojska cesta 50, 1000 Ljubljana - Slovenija (SI)
Tel: +386 1 5824 102 Fax: +386 1 5824 171
E-mail: info@litostrojpower.eu
(c) Litostroj Power Kontakt Pravno obvestilo Avtorji
litostroj